REGULAMIN
sklepu internetowego prowadzonego przez Elżbietę Przywarę

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
2. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.elzbietaprzywara.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
3. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, czyli książki w wersji elektronicznej, zapisane w formacie PDF
4. Usługa – usługi prezentowane w ramach sklepu, w szczególności sesje coachingowe.
5. Regulamin – zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.elzbietaprzywara.pl
6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
10. Właściciel Sklepu – Elżbieta Przywara, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Szkolenia i Coaching – Elżbieta Przywara  z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Kusocińskiego 54 m.24, 94-054 Łódź, NIP: 727-120-30-55, REGON: 365146040
11. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Usług.
12. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.schudnijzglowa.com prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 3. Informacje o Towarach i Usługach nie mają być odbierane jako zamiennik wizyty u lekarza. Właściciel Sklepu nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe ze stosowania informacji przedstawionych w Towarach i podczas Usług.
4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień, zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi oraz procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
6. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
7.Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux, MacOs lub Windows, b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies c) zainstalowania programu obsługującego pliki PDF – dla Towaru pod postacią e-booka oraz d)posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.elzbietaprzywara.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.
3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

  • imienia i nazwiska,
  • numeru telefonu,
  • adresu e-mail,
  • a także akceptacja Regulaminu

4. W procesie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu Potwierdzenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności.
6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
8. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
10. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
11. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
12. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu
13. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.
14. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

V. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia.
  • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu Tpay lub PayU – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia.

4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.

VI. REKLAMACJE TOWARÓW

1. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru lub Usługi zakupionych przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail: kontakt@elzbietaprzywara.pl
3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.
4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

VII. ZWROTY TOWARÓW

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225), Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia odebrania Towaru, lub w przypadku nabycia Usługi – w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: ul. Kusocińskiego 54 m.24, 94-054 Łódź lub za pomocą adresu e-mail: kontakt@elzbietaprzywara.pl
2. Prawo do odstąpienia od Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku:

a) świadczenia Usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

VIII. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W przypadku Usług możliwe jest Zamienienie na inną Usługę lub Towar na wniosek Klienta.
2. Taka Usługa jak konsultacja dietetyczna lub sesja coachingowa jest realizowana po otrzymaniu zapłaty za tę Usługę, a jej termin jest ustalany z Klientem, który nabył daną Usługę. 3.Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych konsultacji dietetycznych i sesji coachingowych, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Towarów bądź Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, tj. kontakt@elzbietaprzywara.pl
4. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail kontakt@elzbietaprzywara.pl
3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ po otrzymaniu zapłaty za tę Usługę po otrzymaniu zapłaty za tę Usługę Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Copyright@2018 Elżbieta Przywara

×
×

Koszyk